c# 两个数组比较,将重复部分去掉,返回不重复部分的实现

实例如下:


List Ashuzu = new List();
 Ashuzu.Add("1"); 
Ashuzu.Add("2"); 
Ashuzu.Add("3");
 List Bshuzu = new List();
 Bshuzu.Add("1"); 
Bshuzu.Add("2"); 
Bshuzu.Add("4");
 List Cshuzu = new List();
 foreach (string aitem in Ashuzu)
 {
   if (!Bshuzu.Contains(aitem))
   {
     Cshuzu.Add(aitem);
   }
 }

以上这篇c# 两个数组比较,将重复部分去掉,返回不重复部分的实现就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。

0.260220s